سیستم سازی درآمد ساز کسب و کار

۴۷۰,۰۰۰ تومان

مدرسان:

دکتر امان اله راه پیما و دکتر افشین فاتح

تاریخ برگزاری: شنبه 28 تیرماه 1400

ساعت برگزاری: ساعت 19 تا 21

سیستم سازی درآمد ساز کسب و کار

۴۷۰,۰۰۰ تومان

دسته:
هزینه نوروزی 203 هزار تومان از طرف دکتر افشین فاتح